Skip Navigation LinksBroekx BV » Producten » BroekxOnWeb » Gewoon kleuter- en lager onderwijs

Gewoon kleuter- en lager onderwijs

Schoolstructuur Schoolstructuur

In het programma schoolstructuur breng je de gegevens van de school in samen met een beschrijving van de vestigingsplaatsen.

Leerlingen Leerlingenbeheer

In het programma leerlingenbeheer registreren we de leerlingengegevens, studieresultaten, historieken, ... voor het kleuter- en lager onderwijs. Deze gegevens verwerken we tot lijsten, etiketten, documenten. ...

De cijfergegevens verwerken we in statistieken en grafieken. We combineren deze gegevens met Word en Excel.

Oud-leerlingen Oud-leerlingen

In de module "oud-leerlingen" houden we de schoolverlaters bij. Op de oud-leerlingenfiche zijn de gegevens beschikbaar zoals: personalia, algemene-, adres-, familiale gegevens, enz... . Om de uitstroom van de leerlingen te kunnen volgen houden we de gegevens bij van de nieuwe school, onderwijsniveau, administratieve groep, oriënteringsattest, procenten, studiebewijs.

Afwezigheden Afwezigheden

In deze module registreren we de afwezigheden per klas en per leerling. Tevens is het mogelijk om de registratie te controleren via "overzicht niet ingevulde klassen". De registratie van de afwezigheden kan gebeuren door een verantwoordelijke persoon of door de leerkracht van de klas.

Puntenboekje Puntenboekje

In het puntenboekje verwerken we digitaal de vakresultaten en eventuele doelen verwerken tot overzichtelijke prestaties van de leerling. Met behulp van niveaus kunnen we een beoordeling geven over leer- en leefhoudingen....

Deze gegevens verwerken we dan tot een op maat voor de school gemaakt rapport. Ieder personeelslid kan punten en vakkencommentaar invoeren in het gepersonaliseerd puntenboekje. Met behulp van zelf aangemaakte attitudeformulieren kunt u buiten de cijfergegevens een goed beeld geven van de leer- en leefhoudingen van een kind. Door een competentielijst samen te stellen kunt u voor een kleuter aangeven wat er reeds allemaal haalbaar is. Zonder meerkosten maken we de rapporten op maat van de school.

Leerlingvolgsyteem Leerlingvolgsysteem

Met deze module verwerken we de GOK-gegevens, leerstoornissen, gedrags- en gezondheidsproblemen. Met behulp van individuele registratieformulieren proberen we inzicht te krijgen in de competenties en betrokkenheid van iedere individuele leerling. ...

Zo verwerken we de gegevens van KOBI-TV, TALK, ORCAD, toeters, ordenen, taal, rekenbegrippen, AVI-leesniveau, lezen, spelling, wiskunde, welbevinden en betrokkenheid tot overzichtelijke documenten. We hebben ook mogelijkheden voorzien voor het voorbereiden van de MDO. Hierdoor kunnen de kinderen maximaal opgevolgd worden. De problemen en acties zijn duidelijk zichtbaar samen met de gemaakte afspraken. Op de volgfiche van het individueel kind kunt u een overzicht krijgen van alle gesprekken en bevindingen die verzameld zijn via een MDO, klassenraad of individueel gesprek. In de zorgfiche verwerken we de sticordi-maatregelen. Voor het zesde leerjaar maken we de BaSO-fiche om de overstap naar het secundair zo goed mogelijk te laten verlopen.

Schoolrekeningen Schoolrekeningen

Met schoolrekeningen maken we de elektronische facturen voor leerlingen en personeelsleden, Europese domiciliëring met mandaatbeheer, betalingsopvolging, communicatie met boekhoudpakketten, fiscale attesten.

Kinderopvang Kinderopvang

Met deze module doen we de registratie van de kinderen die naar de naschoolse opvang komen. De gegevens worden gehaald uit de leerlingenadministratie....

Er is dus geen dubbele invoer van leerlingengegevens nodig. U kan eventueel ook kinderen toevoegen die niet tot de school horen “externen”. De registratie kan manueel of via scannen gebeuren. We registeren de kinderen voor de opvang en verwerken dit tot rekeningen en fiscale attesten. U kan zelf een betalingsplan instellen met eventueel een maximum per week, een vaste administratieve kost en een spelinginterval waarin een kind mag worden opgehaald zonder dat een volgende tijdsperiode wordt aangerekend.

Ouderplatform Ouderplatform

Met de module ouderplatform kan je heel eenvoudig en snel communiceren met de ouders. Wanneer je een bericht aanmaakt voor de ouders wordt er automatisch een mail verzonden naar de betrokken groep. Door een link in de mail komen de ouders automatisch op het ouderplatform waar ze de info kunnen terugvinden. ...


Wat kan je doen met het ouderplatform?
 • berichten verzenden naar de ouders
 • berichten met bijlages verzenden naar de ouders (afbeeldingen - documenten - video...), dit zonder beperking in grootte zoals bij een e-mail met bijlage
 • berichten met antwoordstrook verzenden naar de ouders
 • opvolgen welke ouders het bericht gelezen hebben.
Personeel
Personeel

Hier verwerken we de personeelsgegevens. Bij opdrachtenverdeling verwerken we de opdrachten tot de nodige dienstattesten en dienststaat. ...

Ook het aanmaken van de RL-1 gebeurt via de opdrachtenverdeling. De dienstonderbrekingen verwerken we tot de RL-2. Alle berichten voor WebEdison worden met de hoogste nauwkeurigheid aangemaakt. Vervolgens maken we een veelvoud van documenten aan. Dit kan gaan van het maken van lijsten en etiketten tot PERS- en RVA-documenten. Ook heel wat officiële documenten o.a. voor kinderbijslag, kraamgeld, arbeidsovereenkomsten, loopbaandocumenten en documenten voor pensioen.

Vereenvoudige boekhouding
Vereenvoudige boekhouding

De manier van werken met onze boekhouding is dezelfde als deze van de rest van ons programma. Gebruiksvriendelijkheid en service vinden we zeer belangrijk. ...

De boekhouding is speciaal ontworpen voor het onderwijs. We hebben dus veel hulp en controle in het programma verwerkt. Overbodige dingen zijn vermeden. Hierdoor zal de werking van het programma zeker beter zijn dan een standaard boekhoudprogramma. De integratie van de boekhouding met de rest van onze schooladministratie is maximaal. Wie kan de programma's beter op elkaar afstemmen dan wijzelf. De boekhouding is dus een volledig zelf ontwikkeld programma.

Dubbele boekhouding
Dubbele boekhouding

Naar aanleiding van de nieuwe Vzw-wetgeving zien veel verenigingen zich genoodzaakt tot het voeren van een boekhouding. Sommige vallen onder het systeem van vereenvoudigde boekhouding andere moeten een dubbele boekhouding voeren. ...

De manier van werken met onze boekhouding is dezelfde als deze van de rest van ons programma. Gebruiksvriendelijkheid en service vinden we zeer belangrijk. De boekhouding is speciaal ontworpen voor het onderwijs. We hebben dus veel hulp en controle in het programma verwerkt. Overbodige dingen zijn vermeden. Hierdoor zal de werking van het programma zeker beter zijn dan een standaard boekhoudprogramma. De integratie van de boekhouding met de rest van onze schooladministratie is maximaal. Wie kan de programma's beter op elkaar afstemmen dan wijzelf. De boekhouding is dus een volledig zelf ontwikkeld programma.

Bestanden
Bestanden

Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AGODI) levert op regelmatige tijdstippen basistabellen af aan de softwareleveranciers met onder andere de officiële benamingen van de Vlaamse scholen, en de bijhorende vestigingsplaatsen. Via de module "bestanden" kan je deze tabellen raadplegen. Dit is dus een handige tool gegevens op te zoeken.

Signalen
Signalen

Via signalen kan je instellen dat je op een bepaald moment een bericht wilt krijgen bij het opstarten van BROEKX-on-web.

Berichten
Berichten

Via de communicatiemodule berichten. Deze berichten kunnen verzonden zijn vanuit een MDO, volgfiche of om één of andere persoonlijke reden. Je krijgt als gebruiker een verwittiging bij het ontvangen van berichten. De zender van de berichten kan een opvolging doen van de verzonden berichten en kan nagaan of deze gelezen zijn.

Mail
E-mail

Onze module werkt op dezelfde manier als andere e-mailprogramma's. Hierbij hebt u de mogelijkheden om ontvangers toe te kennen aan de velden AAN, CC en BCC.

Mail
SMS-versturen

Voor het versturen van SMS berichten vanuit BROEKX-on-web werken we samen met een externe partner: Spryng. Als u SMS berichten vanuit BROEKX-on-web wilt versturen moet je in eerste instantie beschikken over onze SMS-module.

Live gesprekken
Live gesprekken

De live gesprekken zijn nu ook te plannen vanuit de communicatie module. Zo kunnen ze live gesprekken gebruiken om bv. een personeelsvergadering te plannen. ...

Je kan nu ook leerlingen toevoegen aan het live gesprek.
De link voor een live gesprek kan nu ook via deze module worden doorgestuurd naar leerlingen of naar het e-mailadres van de ouders.
Praktisch gezien kan je dit bijvoorbeeld gaan gebruiken voor afstandsonderwijs, wanneer je een link wil doorsturen op het emailadres van een leerling. (stel dat je voor de leerlingen een gmail-account aanmaakt, kan dit hiervoor worden gebruikt.

Documentenplatform
Documentenplatform

In het documentenplatform kan je schooleigen documenten bewaren. Het is nu mogelijk om Excel (.xlsx) en Word (.doc, .docx & .rtf) documenten online te bewerken.

Mijn agenda
Mijn agenda

In "Mijn agenda" kan je je persoonlijke agenda beheren. Het is ook mogelijk deelnemers uit te nodigen op een vergadering of afspraak. De ontvanger van het verzoek kan het bericht als aanvaard aanduiden, zodat je makkelijk de afspraken kan beheren.

Reservaties
Reservaties

In de reservatiekalender zie je de week van dewelke de reservatieblokjes getoond worden in de reservatieagenda. Je kan je reservatieagenda tonen voor: ...

 • een activiteitenkalender van de klassen
 • de agenda van een persoon
 • een toestel
 • een lokaal
Schoolagenda
Schoolagenda

In deze module controleer je de vakantiedagen. Hier worden de vakantieperiodes en feestdagen ingevuld. Facultatieve en pedagogische studiedagen geven we in via de verlofplanning. ...

De data wordt éénmaal ingegeven en is voor elke leerkracht zichtbaar. Het menu "soort dagen" gebruik je om de verschillende dagen aan te maken. Zo kan je lesdag, pedagogische studiedag, schoolreis, bosklas.... toevoegen. We gebruiken ze later om onze verlofplanning aan te vullen zodat we duidelijk onderscheidt zien tussen lesdagen en verlofdagen. Op de lesdagen kunnen we later onze lessen plannen via het uurrooster.

KleuterAgenda
Kleuteragenda

Deze agenda is ook specifiek afgestemd op het kleuteronderwijs. Je agenda online invullen heeft tal van voordelen....

 • je agenda heeft een vaste, overzichtelijke opmaak
 • je kan je agenda overal bekijken, op verschillende computers en zonder bijkomende software te installeren
 • automatisch back-ups, automatisch updates
 • lessen die je de vorige jaren hebt gegeven kan je gewoon overnemen in plaats van 2 keer hetzelfde werk te doen
 • je kan lessen delen met je collega's enz...
Systeembeheer
Systeembeheer

In de module systeembeheer kan je de gebruikers aanmaken en wijzigen. De systeembeheerder maakt de nodige gebruikers en gebruikersgroepen aan en geeft hen de rechten....

In deze module gaan we verschillende taken verrichten. Hieronder een korte opsomming van zaken die we in het systeembeheer kunnen instellen:

 • Aanmaken van een gebruiker
 • Aanmaken van een gebruikersgroep
 • Toegangsrechten instellen voor een gebruikersgroep
 • Lees- en schrijfrechten toekennen of groepsrechten toekennen
 • Aanpassen van een wachtwoord van één of meerdere gebruikers
 • Gebruikers koppelen aan gebruikersgroepen

  Vorige pagina